Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen

Deze website (de ” Website “) : https://kotbaas.be geeft toegang tot en levert bepaalde diensten die u gebruikt en/of waaraan u deelneemt.

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden“) die van toepassing zijn op de toegang van de gebruiker (“u“, “uw” of “jouw“) en het gebruik van de inhoud die u wordt aangeboden door BRIK (“wij“, “ons“, “onze“) op deze Website (de “Inhoud“).

Het Kotbaas-platform wordt beheerd door VZW BRIK – Student in Brussel (“BRIK“), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.281.788 en met maatschappelijke zetel gevestigd te Zavelput 20, 1000 Brussel.

U mag de site alleen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Wij verzoeken u daarom deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien u door de toegang tot en het gebruik van de site erkent dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt door elk van de bepalingen ervan gebonden te zijn.

Om ons te contacteren :

Per post : Zavelput 20, 1000 Brussel
Per e-mail : welkom@brik.be
Per telefoon : 02 211 05 40

2. Intellectuele eigendom

2.1. Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over de inhoud en informatie die u via de website ter beschikking wordt gesteld en de beperkingen op uw gebruik ervan.

2.2. U erkent en gaat ermee akkoord dat de inhoud van de website, of beschikbaar gesteld via de webiste, inclusief gegevens, databases, tekst, beelden, foto’s, software en grafieken (de “Inhoud”)worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten. Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

2.3. U zult niet, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, of zoals uitdrukkelijk toegestaan door de wet:

  • de Inhoud kopiëren, openbaar maken, wijzigen, opnieuw formatteren, weergeven, verspreiden, in licentie geven, doorgeven, verkopen, uitvoeren, publiceren, overdragen, koppelen aan, reverse engineeren of decompileren; of
  • de Inhoud verwijderen, wijzigen of op enigerlei wijze onleesbaar maken of anderszins gebruik maken van enig materiaal verkregen van de website; of
  • de inhoud te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden; of
  • auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten in de inhoud te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

2.4. Tenzij anders bepaald, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd als het verlenen van een exclusieve licentie of andere overdracht aan u van intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van BRIK of een derde partij. U mag de inhoud niet verkopen, in licentie geven, verstrekken, uitlenen of leasen aan derden of de inhoud in enigerlei vorm beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIK.

2.5. De site kan ook inhoud bevatten die geen eigendom is van ons, maar van de respectievelijke auteur(s). De bovenstaande beperkingen zijn ook van toepassing op dergelijke inhoud.

3. Privacyverklaring

De verwerking van persoonsgegevens door BRIK gebeurt conform de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen van de privacy policy van BRIK. U kan de privacy policy van BRIK hier raadplegen. De bepalingen maken integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

4. Cookieverklaring

Op onze website(s) wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die uw browser op uw computer opslaat wanneer u een website bezoekt. Deze dienen bijvoorbeeld om uw voorkeuren op een website te onthouden, het IP-adres en locatiegegevens te vernemen of kunnen gebruikt worden voor statistische doeleinden.

U kan de cookie policy van BRIK hier raadplegen. De bepalingen maken integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

5. Inhoud van deze website

5.1. De Inhoud van de website wordt u ter informatie aangeboden. Het is uw verantwoordelijkheid om, voorafgaand aan enige toegang tot en gebruik van de website, u er op enigerlei wijze van te vergewissen dat de website up-to-date en relevant voor uw behoeften is. De Inhoud wordt periodiek bijgewerkt en/of gewijzigd en het is uw verantwoordelijkheid om de Inhoud regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u over de laatste updates en/of wijzigingen beschikt. BRIK behoudt zich het recht voor om de Inhoud te allen tijde bij te werken en/of te wijzigen. Door toegang te blijven houden tot de Inhoud en deze te blijven gebruiken, stemt u in met dergelijke updates en/of wijzigingen.

5.2. Hoewel we ernaar streven om u te voorzien van accurate Inhoud, geeft noch BRIK, noch haar medewerkers enige garantie of aanvaardt zij enige wettelijke aansprakelijkheid (voor zover de wet dit bepaalt) of verantwoordelijkheid voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud.

5.3. Als gevolg van lokale wetgeving kan het zijn dat wij de toegang tot en het gebruik van de Inhoud door bepaalde personen of in bepaalde landen moeten beperken. Indien dergelijke beperkingen van toepassing zijn, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u rechtmatig handelt wanneer u de website en de inhoud ervan bezoekt.

5.4. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere websites, en met name voor de inhoud van die websites. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar deze website en wij verbieden iedereen om een dergelijke link te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BRIK. U zult ook geen link naar de website maken voor enig doel, tenzij wij u daarvoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven.

5.5. Wij behouden ons tevens het recht voor om advertenties van onze keuze op de pagina’s van de website te plaatsen.

6. Verantwoordelijkheid

6.1. Wij doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten, virussen of defecten; BRIK garandeert echter niet dat dit het geval is. Lees de volgende informatie waarin onze aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van de website nader wordt toegelicht.

6.2. BRIK kan niet garanderen dat de website zonder onderbreking of fouten zal werken. In het bijzonder kan de werking van de website tijdelijk onderbroken worden om ons toe te laten onderhoud uit te voeren en technische updates of verbeteringen aan te brengen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor storingen of problemen bij de toegang tot of het gebruik van de website veroorzaakt door ongeschikte toestellen of internetverbindingen, onvoldoende bandbreedte of een internetprovider, of om enige andere reden die niet aan ons kan worden toegeschreven.

6.3. BRIK is niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, winst of gegevens of enige indirecte, bijzondere of gevolgschade, ongeacht of dit verlies of deze schade voortvloeit uit contract, nalatigheid of onrechtmatige daad, met inbegrip van (zonder beperking van het voorgaande) enig verlies met betrekking tot:

  • uw gebruik van of vertrouwen in de website of enig verlies van inhoud als gevolg van vertragingen, niet-levering, gemiste leveringen of dienstonderbrekingen;
  • eventuele defecten of kosten, winstderving of gevolgschade die voortvloeien uit uw gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van of toegang tot de website, of uit een storing of opschorting van de website of een deel daarvan op enig moment;
  • het niet naleven door u of de bedrijven of entiteiten die u vertegenwoordigt van de installatie-instructies voor de software van de website; en
  • Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden omvat dit gebeurtenissen zoals brand, explosie, storing in het transmissienetwerk, instorting van faciliteiten, epidemie, aardbeving, overstroming, stroomstoring, oorlog, embargo, wet, bevel, eis of vereiste van een regering, staking of boycot.

6.4. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving verstrekken wij deze website en de inhoud ervan op “as is”-basis en wijzen wij alle voorwaarden, verklaringen of garanties af die geïmpliceerd of wettelijk of anderszins in deze Geebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

7. Schadeloosstelling

7.1. De door BRIK verschuldigde schadevergoeding in geval van haar aansprakelijkheid is beperkt tot directe, persoonlijke en zekere schade, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke indirecte schade. In geen geval kan de VZW aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, d.w.z. alle schade die niet rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, zoals met name commerciële schade, winstderving, omzetderving, verlies van bestellingen, schade aan het merkimago, commerciële storingen van welke aard ook.

7.2. U zult, op verzoek, BRIK vrijwaren van alle vorderingen van derden en BRIK schadeloosstellen voor alle verliezen, kosten, acties, rechtszaken, vorderingen, schade, uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en honoraria), direct of indirect gedragen of voorgesteld door BRIK als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de website of uw inbreuk op of niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Wijziging van de voorwaarden

BRIK behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking binnen één (1) maand na publicatie ervan op de website. Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw toegang of gebruik. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden na te lezen telkens wanneer u de website bezoekt of gebruikt.

9. Opschorting en beëindiging van de toegang tot en het gebruik van de website

9.1. BRIK kan de toegang tot en het gebruik van de website opschorten (i) voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en (ii) om de Inhoud bij te werken en/of te wijzigen indien nodig en (iii) in het geval dat BRIK een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden vermoedt.

9.2. BRIK kan de toegang tot en het gebruik van de website beëindigen indien BRIK, om welke reden dan ook, stopt met het aanbieden van de inhoud van de website.

9.3. In een dergelijk geval behoudt u het recht om contact op te nemen met de webmaster.

In elk geval heeft u geen recht op enige schadeloosstelling of financiële compensatie om welke reden dan ook in geval van beëindiging van de toegang tot de website.

10. Algemene bepalingen

10.1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht en elk geschil zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, in België.

10.2. Splitsbaarheid – Deze Gebruiksvoorwaarden zijn splitsbaar in die zin dat indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling onwettig of onuitvoerbaar is, die bepaling nietig zal worden geacht, zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

10.3. Overdracht – U stemt ermee in uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden niet over te dragen, door te verkopen, onder te verhuren of anderszins. Het niet naleven van deze beperking, op welke manier dan ook, hetzij feitelijk of vermoedelijk, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de diensten door BRIK. BRIK kan deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden.

10.4. Geen afstand, akkoord of vertegenwoordiging – Ons verzuim om te reageren op een inbreuk door u of anderen betekent niet dat wij afzien van ons recht om te reageren op een dergelijke inbreuk of volgende inbreuken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt in de Gebruiksvoorwaarden, zal geen enkele verklaring, toestemming, verklaring van afstand of handeling of nalatigheid van BRIK geacht worden bindend te zijn voor BRIK.